Hội nghị Phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Thứ ba - 16/05/2023 10:03 71 0
Thực hiện  Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/2/2023 của UBND tỉnh Bình Định và  Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 08/3/2023 của Sở Du lịch về việc Phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua  tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai. Ngày 10/5/2023, Sở Du lịch tổ chức Hội nghị Phổ biến những điểm mới của các văn bản luật đã có hiệu lực và sắp có hiệu lực trong thời gian tới, gồm:

1. Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 gồm 4 chương, 66 điều quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
 
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 đã làm rõ hơn quy định đối tượng báo cáo khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối tác; làm rõ hơn quy định đối tượng báo cáo khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối tác để cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho ngân hàng đối tác; bổ sung quy định đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tăng cường; kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch, trường hợp có nghi ngờ, phải xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó.
         
Trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ Luật làm rõ hơn yêu cầu về quy định nội bộ của các đối tượng báo cáo; giảm bớt yêu cầu về quy định nội bộ cho đối tượng báo cáo là cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ; bổ sung dấu hiệu đáng ngờ đối với hoạt động trung gian thanh toán; sửa đổi quy định về thời hạn báo cáo, khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện; Quy định cụ thể về lưu trữ, bảo mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo, phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt đông của đối tượng báo cáo.

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể hơn về việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài; bổ sung trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền; sửa đổi trách nhiệm cụ thể một số bộ, ngành, bảo đảm phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành và tính thống nhất với quy định pháp luật liên quan.
 
2. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, gồm 06 chương, 56 điều, quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; điều kiện bảo đảm phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình.
 
Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 đã bổ sung cụm từ “tình dục” vào khái niệm bạo lực gia đình và yếu tố “lạm dụng tình dục” trong gia đình được xem là bạo lực gia đình; bổ sung 08 hành vi bạo lực gia đình (tại Điều 3); Bổ sung 03 hình thức tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình (tại Điều 15); Bổ sung 03 nơi tiếp nhận tin báo về bạo lực gia đình (tại Điều 19); Bổ sung 7 biện pháp ngăn chặn bạo lực gia đình, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình (tại Điều 22); Bổ sung cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình (tại điều 35); mở rộng đối tượng bạo lực gia đình ngoài quan hệ hôn nhân và người có hành vi bạo lực gia đình có thể phải trồng cây, quét đường, đây là một biện pháp ngăn chặn bạo lực gia đình, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình mới được bổ sungTòa án được quyền tự ra quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc.
 
3. Luật Thanh tra 2022, gồm 8 Chương và 118 Điều luật, quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra. Điểm mới đáng chú ý Luật Thanh tra 2022 là tổng cục, cục thuộc bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành (Theo Điều 18); UBND cấp tỉnh đã được giao quyền chủ động thành lập thanh tra Sở (khoản 2 Điều 26); Quy định rõ thời gian ban hành kết luận thanh tra (khoản 1 Điều 78); Luật hóa các tiêu chuẩn bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên; bỏ quy định cộng tác viên thanh tra (Điều 39, Điều 40 và Điều 41); Quy định mới về các trường hợp miễn nhiệm Thanh tra viên (khoản 1 Điều 42); Bổ sung các điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước (Điều 112, Điều 113); quy định về sự phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra (tại Chương VI); Sửa đổi nội dung giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra (tại Điều 98) và bỏ các  các quy định của thanh tra nhân dân trong luật Luật Thanh tra 2022.
 
4. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, gồm 6 chương, 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật năm 2022 có rất nhiều quy định mới, đặc biệt là nội dung về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn như: thay đổi bố cục của nội dung về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; quy định cụ thể những nội dung công khai, hình thức công khai, thời gian công khai và thời điểm công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn; quy định cụ thể những nội dung, hình thức Nhân dân bàn và quyết định, nội dung, hình thức, hiệu lực của quyết định của cộng đồng dân cư; quy định những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; hình thức Nhân dân tham gia ý kiến; trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia ý kiến về các nội dung ở xã, phường, thị trấn; nội dung kiểm tra, giám sát của Nhân dân.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở và không quy định về thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp và tổ chức khác có sử dụng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước.

5. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, gồm 12 chương và 121 Điều đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân; tăng cương hiệu lực, hiệu quả, trật tự kỷ luật của quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Luật có những điểm mới cơ bản như: mở rộng đối tượng hành nghề, thay đổi từ cấp phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn; nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề, thay dổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ thông qua xét hồ sơ sang hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề trước khi cáp giáy phép; quy định người nước ngoài hành nghề hành nghề tại Việt Nam và khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam; quy định áp dụng kê đơn thuốc điện tử, bệnh án điện tử; quy định về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bắt buộc cơ sở phải tự phải đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản do Bộ Y tế ban hành; đổi mới một số quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và một số quy định khác có liên quan về tài chính như: quy định cụ thể về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, quy định về các hình thức huy động, vay vốn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quy định các yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
 
 
Qua đó, tạo điều kiện để CBCCVC&NLĐ khi tham gia quan hệ pháp luật ở những lĩnh vực này có hành vi xử sự phù hợp; góp phần đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật ở địa phương.
 
Nội dung các văn bản luật đã được gửi qua email của từng CBCCVC&NLĐ, đăng tải lên Trang Thông tin điện tử của Sở Du lịch để CBCCVC&NLĐ và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, tìm hiểu và sử dụng khi có nhu cầu.
                                                                                                    
Mạnh Phi

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chủ nhật, 24/09/2023, 11:36
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây