Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 của Sở Du lịch

 
Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở Du lịch đã quan tâm, chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính (CCHC), chủ động triển khai công tác CCHC phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC; việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác CCHC được triển khai tương đối đồng bộ, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.
 
Chuyên viên tiếp nhận và trả kết quả của Sở Du lịch đang giải quyết hồ sơ cho người dân - Ảnh: Bảo Linh
 
Về công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành và thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh, Sở Du lịch đã chỉ đạo Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thường xuyên kiểm tra hồ sơ tồn đọng để đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức xử lý kịp thời các hồ sơ, công văn đến theo từng công việc cụ thể theo đúng thời hạn quy định.
 
Về công tác kiểm tra CCHC, Sở Du lịch đã xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Sở năm 2019. Trong tháng 9 đầu năm 2019, Tổ kiểm tra CCHC của Sở đã thực hiện kiểm tra CCHC các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở để giám sát, đánh giá chất lượng và tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở.
 
Về công tác tuyên truyền CCHC, Sở Du lịch đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của Sở năm 2019, nội dung tuyên truyền được xây dựng lồng ghép trong Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2019, qua hội nghị tuyên truyền, trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; ban hành Thông báo về việc tăng cường công tác CCHC của Sở Du lịch năm 2019; niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng và kịp thời bộ TTHC đã được UBND tỉnh quyết định công bố tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.
 
Về công tác cải cách tài chính công, Sở Du lịch tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo Quyết định số 19/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính thuộc khối tỉnh quản lý.
 
Về hiện đại hóa hành chính, Sở Du lịch đã thực hiện việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước; triển khai phần mềm “Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo” phục vụ cho công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư; thống kế, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên website: dichvucong.binhdinh.gov.vn và thực hiện một cửa điện tử đối với việc tiếp nhận các thủ tục hành chính của Sở Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Du lịch đã tiếp nhập 156 hồ sơ, trong đó đã giải quyết và trả kết quả đúng hẹn cho 153 hồ sơ, 03 hồ sơ chưa đến hẹn./.
Tin: Hữu Phước
Ảnh: Bảo Linh
 
 

Tin cùng chuyên mục:

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 522042