Về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ

             UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                
      Số:   1020     /TB-SVHTTDL                         Bình Định, ngày    08  tháng 6 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
Về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch
cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ.
 
 
 
 
 

                          
Căn cứ Luật du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 26/6/2012 của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 25/5/2015 hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 23/3/2016 của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.
         
          Nhằm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ du lịch cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, lái xe ô tô và nhân viên phục vụ trên xe ô tô, qua đó tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải và góp phần đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định mở lớp “Tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ”. Nội dung như sau:
 
          1. Thời gian tổ chức lớp: 04 ngày, dự kiến đầu tháng 5/7  đến ngày 08/7/2016
2. Đối tượng tham dự:
- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận chuyển khách du lịch;
- Lái tàu, thuyền viên và nhân viên phục vụ trên các phương tiện vận tải khách du lịch đường thuỷ nội địa
3. Địa điểm học: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định.
                            (số 183 Lê Hồng Phong, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)
4. Chương trình đào tạo: theo chương trình khung của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định.
 
5. Đăng ký và đóng học học phí:
- Học viên đăng ký và nộp tiền các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) vào giờ hành chính
- Học phí: 700.000 đồng/học viên/ khóa học
- Học viên điền thông tin theo mẫu phiếu đăng ký, kèm theo 2 ảnh 3cm x 4cm để làm Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học (yêu cầu ảnh áo sẫm màu, có cổ - nền trắng)
 
6. Hình thức đăng ký tham gia: đăng ký về Phòng Nghiệp vụ Du lịch – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định (183 Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Điện thoại: 056.3819017 và 0934.731.855 (chị Ngọc).
 
(có mẫu đơn đăng ký đính kèm)
 
         
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định thông báo để các cá nhân, đơn vị được biết và đăng ký tham gia khóa học để hoàn thiện thủ tục theo quy định.
 
      Trân trọng thông báo./.
 
                      KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các DN kinh doanh vận tải;
- Các DN kinh doanh DL;
- UBND xã Nhơn Lý, Nhơn Hải;                                                                     (Đã ký)
- Sở GT-VT;
- GĐ Sở (b/c) ;
- Lưu: VT, NVDL.                                                                                   
                                                                                                                    Nguyễn Minh Đoan
 
 
                                                                                    
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MẪU ĐĂNG KÝ
HỌC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH NĂM 2016
 
 
Tên đơn vị:………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………………..
Người phụ trách:…………………………………………………………………...
 
STT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Số CMND
Địa chỉ
ĐTDT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
                                                                                          (Đóng dấu, ký tên)
 
 

Tin cùng chuyên mục: