CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SỞ DU LỊCH

 
 
 
STT
Số Kí hiệu
ban hành
Chức năng, nhiệm vụ
Người ký
01
 Quyết định
Số: 89/2016/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2016
 
CT. Hồ Quốc Dũng 
02
Quyết định
Số: 05 /QĐ-SDL
Ngày 10/01/2017
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
03
Quyết định
Số: 07/QĐ-SDL
Ngày 10/01/2017
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
04
Quyết định
Số: 04/QĐ-SDL
Ngày 10/01/2017
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
05
Quyết định
Số: 33 /QĐ-SDL
Ngày 16/02/2017
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
06
Quyết định
Số: 454 /QĐ-UBND
Ngày 21/02/2017
 
CT. Hồ Quốc Dũng