Hệ thống ISO 9001:2015

 
Quyết định số 01/QĐ-SDL ngày 02/1/2019 của Giám đốc Sở Du lịch về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Xem chi tiết tại đây)
 
 
Quyết định số 111/QĐ-SDL ngày 17/7/2019 của Giám đốc Sở Du lịch về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Xem chi tiết tại đây)
 
 
I. Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Sở Du lịch
 
1. Chính sách chất lượng  (Xem chi tiết tại đây
 
2. Mục tiêu chất lượng  (Xem chi tiết tại đây)
 
3. Sổ tay chất lượng  (Xem chi tiết tại đây)
 
II. Quy trình ISO
 
1. Quy trình chung của Sở Du lịch   (Xem chi tiết tại đây)
 
2. Quy trình lĩnh vực Lưu trú du lịch   (Xem chi tiết tại đây)
 
3. Quy trình lĩnh vực Lữ hành   (Xem chi tiết tại đây)