Lịch tiếp công dân lãnh Sở Du lịch 6 tháng cuối năm 2019

 
      UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
           SỞ DU LỊCH                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
         Số: 368A   /TB-SDL                                                          Bình Định, ngày  30  tháng  5 năm 2019
                                                                   THÔNG BÁO
                                       Lịch tiếp công dân lãnh Sở Du lịch 6 tháng cuối năm 2019
 

          Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tiếp Công dân 2013; Luật Tố cáo năm 2018; Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-SDL ngày 11/2/2019 của Sở Du lịch về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019. Sở Du lịch  thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Du lịch 6 tháng cuối năm 2019 như sau:
 
1. Thời gian tiếp công dân
 
Lãnh đạo Sở Du lịch tiếp định kỳ mỗi tháng hai (02) ngày (Thời gian: Trong giờ hành chính vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng). Nếu ngày tiếp công dân định kỳ hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc tiếp công dân chuyển sang ngày làm việc kế tiếp (trường hợp Giám đốc đi vắng sẽ ủy quyền cho một đồng chí Phó Giám đốc tiếp công dân thay Giám đốc) và tiếp đột xuất theo quy định, cụ thể:
 
TT
Lãnh đạo Sở tiếp công dân
Ngày tiếp
01
Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc
03/6/2019
02
Đ/c Huỳnh Cao Nhất -  Phó Giám đốc
17/6/2019
03
Đ/c Huỳnh Cao Nhất -  Phó Giám đốc
01/7/2019
04
Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc
15/7/2019
05
Đ/c Huỳnh Cao Nhất -  Phó Giám đốc
01/8/2019
06
Đ/c Huỳnh Cao Nhất -  Phó Giám đốc
15/8/2019
07
Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc
03/9/2019
08
Đ/c Huỳnh Cao Nhất -  Phó Giám đốc
16/9/2019
09
Đ/c Huỳnh Cao Nhất -  Phó Giám đốc
01/10/2019
10
Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc
15/10/2019
11
Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc
01/11/2019
12
Đ/c Lê Thị Vinh Hương - Phó Giám đốc
15/11/2019
13
Đ/c Huỳnh Cao Nhất -  Phó Giám đốc
02/12/2019
14
Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc
16/12/2019
 
(Trường hợp có thay đổi lịch, Sở Du lịch sẽ có thông báo điều chỉnh)
Thanh tra Sở là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tiếp dân tất cả các ngày làm việc trong tuần.
 
2. Địa điểm tiếp công dân
 
Tại trụ Sở tiếp công dân của Sở Du lịch, số 185 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 
3. Thành phần tham dự tiếp công dân cùng lãnh đạo Sở
 
Khi Lãnh đạo Sở tiếp công dân, lãnh đạo Thanh tra Sở, lãnh đạo Văn phòng Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đại diện các đơn vị khác có liên quan có trách nhiệm cùng dự.
 
4. Bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân
 
Văn phòng Sở phối hợp với Công an Phường Trần Hưng Đạo bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân hàng ngày và tập trung vào các ngày tiếp công dân  định kỳ của lãnh đạo Sở. 
 
5. Công khai thông tin về việc tiếp công dân
 
- Văn Phòng Sở công khai thông tin về nơi tiếp công dân, thời gian tiếp công dân thường xuyên và lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở, thành phần tham dự trên trang thông tin điện tử của Sở.
- Thanh tra Sở công khai thông tin về thời gian tiếp công của lãnh đạo Sở tại trụ sở tiếp công dân của Sở Du lịch.
 
Đề nghị các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh
- Thanh tra Tỉnh
- Ban Tiếp công dân tỉnh  (B/cáo);
- Ban Nội chính Tỉnh
- Các Phó G/đốc Sở DL
- Công đoàn cơ sở Sở DL
- Đoàn thanh niên Sở DL           (T/hiện)
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở
- Lưu: VT, TTr.
                                              GIÁM ĐỐC
  
 
(Đã ký)
 
     Nguyễn Văn Dũng
 

Tin cùng chuyên mục:

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 521676