Hướng dẫn và cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2019

 
V/v hướng dẫn và cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2019 (tải tại đây)
 

Tin cùng chuyên mục: