Phổ biến quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

 
Ngày 24/12/2018, Chi bộ Sở Du lịch tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, công chức, viên chức, Sở Du lịch.
 
Tại Hội nghị các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đã được nghe những nội dung cơ bản về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
 
 
Ảnh: Kim Ngọc
 
Cấp ủy chi bộ yêu cầu, sau Hội nghị, các phòng, đơn vị trực thuộc, đoàn thể, các đồng chí đảng viên, phải nhanh chóng có kế hoạch, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của phòng, đơn vị và cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành du lịch tỉnh đề ra trong năm 2019
 
Kim Ngọc

Tin cùng chuyên mục: