Tham gia xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
 
      Tên bên mời thầu: Sở Du lịch Bình Định
      Địa chỉ: 185 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
      Số điện thoại:  0256.3814748.
 
1. Tên gói thầu: Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2. Tên dự án: Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
3. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước
4.Thời gian phát hành HSYC: Từ lúc 07 giờ 00 phút sáng, ngày 19 tháng 10 năm 2018 đến trước 08 giờ 00 phút sáng, ngày 30 tháng 10 năm 2018 (trong giờ hành chính)
5. Địa điểm phát hành HSYC: 185 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
    Số điện thoại 0256.3814748
6. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng
 Thời điểm đóng thầu: lúc 08 giờ 00 phút sáng, ngày 30 tháng 10 năm 2018  tại Sở Du lịch Bình Định.
 Thời điểm mở thầu: lúc 08 giờ 30 phút sáng, ngày 30 tháng 10 năm 2018  tại Sở Du lịch Bình Định.
 
 

Tin cùng chuyên mục: