Ban biên tập westside

 
 
        UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 SỞ DU LỊCH                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
            Số:   40 /QĐ-SDL                                                                                              Bình Định, ngày  21  tháng 02  năm 2017
                                             
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử
Sở Du lịch Bình Định

 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH
           
Căn cứ Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Du lịch,
 
                                                                                             QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Sở Du lịch Bình Định (tại địa chỉ http://sodulich.binhdinh.gov.vn) gồm các ông, bà có tên sau:
I. Trưởng ban:
- Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch
II. Phó Trưởng ban:
- Ông Đặng Quốc Dũng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Sở Du lịch.
III. Các thành viên:
1. Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng phòng Quy hoạch và phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch;
2. Bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Du lịch;
3. Ông Lê Mạnh Phi, Thanh tra viên Sở Du lịch;
4. Bà Ngô Thị Mỹ Linh, phụ trách Kế toán Văn phòng Sở Du lịch;
5. Bà Lê Nghiệp Hồng Như, Nhân viên Văn phòng Sở, phụ trách Quản trị mạng, Thư ký.
Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ:
1. Biên tập các tin, bài, nội dung, hình ảnh (sau đây gọi chung là thông tin) giới thiệu tỉnh Bình Định và Sở Du lịch về lĩnh vực du lịch, danh mục các khách sạn, công ty Lữ hành, thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật liên quan và các hoạt động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.
2. Thông qua kế hoạch nội dung thông tin cho trang thông tin điện tử.
3. Xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên trang thông tin điện tử.
Điều 3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên:
1. Trưởng ban:
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động và nội dung thông tin của trang thông tin điện tử, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Ban biên tập;
- Phê duyệt kế hoạch nội dung thông tin, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính của trang thông tin điện tử;
- Chủ trì các cuộc họp của Ban biên tập trang thông tin điện tử.
2. Phó trưởng ban:
- Giúp Trưởng ban quản lý, chỉ đạo hoạt động của trang thông tin điện tử.
3. Các thành viên:
- Đại diện cho phòng, đơn vị thuộc Sở cung cấp, biên tập, đăng tải thông tin theo lĩnh vực công tác lên trang thông tin điện tử;
- Xây dựng kế hoạch tài chính cho trang thông tin điện tử;
- Tham gia xây dựng kế hoạch nội dung cho trang thông tin điện tử;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban biên tập phân công.
4. Thư ký:
- Tổng hợp xây dựng kế hoạch nội dung thông tin thường xuyên, theo chuyên đề trình Ban biên tập phê duyệt;
- Quản lý trang thông tin điện tử, hướng dẫn cung cấp thông tin, đặt viết bài, tiếp nhận, đăng tải, quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử theo đúng quy định của Nhà nước;
- Lập sổ theo dõi tin, bài của biên tập viên, cộng tác viên để quản lý và làm thủ tục thanh toán thù lao, nhuận bút;
- Sao, lưu thông tin theo quy định;
- Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, dự thảo các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Ban biên tập.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
    
                                                        GIÁM ĐỐC    
Nơi nhận:
- Như Điều 5;  
- Lưu VT, VP.                                                                                                                                         (Đã ký)
 
                                                                Nguyễn Văn Dũng
 
 
 
 
        UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 SỞ DU LỊCH                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                     Bình Định, ngày  21  tháng 02  năm 2017
 
 
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
SỞ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH
( Kèm theo QĐ số: 40  /QĐ-SDL ngày 21 tháng 02 năm 2017 )
 
 
 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Quy định chung:
1. Ban biên tập trang thông tin điện tử  Sở Du lịch Bình Định (gọi tắt là Website  Sở Du lịch) được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các cơ chế chính sách của tỉnh, của ngành trong lĩnh vực du lịch trên Internet.
2. Ban biên tập là bộ phận thường trực quản lý vận hành website, có trách nhiệm về các vấn đề thu thập, xử lý và biên tập thông tin (bao gồm bài viết, tin, ảnh) trước khi xuất bản lên website của Sở.
Điều 2. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:
1. Quy chế này quy định việc tổ chức, quản lý, sử dụng website của Sở Du lịch Bình Định.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các phòng, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức của Sở Du lịch Bình Định khi tham gia khai thác, sử dụng website Sở Du lịch Bình Định.
 
CHƯƠNG II
TỔ CHỨC, QUẢN  LÝ, SỬ DỤNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ
 
Điều 3. Thiết lập và vận hành:
 1. Trang website Sở Du lịch Bình Định có tên miền là: http://www.sodulich.binhdinh.gov.vn
2. Nội dung Website gồm các mục chính: Trang chủ; Giới thiệu; Điều hành website; Thủ tục hành chính (tiếp nhận và trả hồ sơ phòng một cửa); Hoạt động cơ sở lưu trú; Hoạt động lữ hành; Hoạt động dự án đầu tư Du lịch; Thông báo; Sơ đồ website; Login; Liên hệ; Quy định chức năng nhiệm vụ; Danh bạ điện thoại – Email;  Lịch công tác tuần, Văn phòng điện tử (Idesk); dịch vụ công trực tuyến; Mail công vụ; Hệ thống chất lượng; đánh giá mức độ hài lòng; Theo dõi chỉ đạo UBND tỉnh; Thông báo; Góp ý và liên kết các trang website của ban ngành, đơn vị thuộc Sở; Thông tin doanh nghiệp; Báo cáo thống kê; Liên hệ; Các trang thông tin Bộ ngành, tỉnh và trang báo chuyên ngành khác.
            Điều 4. Trách nhiệm quản lý, sử dụng:
1. Trang website Sở Du lịch Bình Định là một tài nguyên trên Internet được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.
2. Chỉ có các thành viên trong Ban biên tập có mật khẩu để truy cập và biên tập thông tin. Quản trị mạng có trách nhiệm phối hợp với Ban biên tập trong vấn đề bảo mật và xử lý thông tin trên website.
3. Khi có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh chuyên mục, kết cấu website Ban biên tập có trách nhiệm đề xuất kinh phí để Giám đốc sở xem xét, phê duyệt.
            Điều 5. Trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở Du lịch:
Đôn đốc nhắc nhở cán bộ công chức, viên chức, đơn vị mình tham gia viết tin, bài về lĩnh vực phụ trách về các vấn đề thông tin,  nhằm đảm bảo website Sở hoạt hoạt động thường xuyên cho nội dung chuyên mục phong phú, thiết thực đáp ứng được yêu cầu của hoạt động cơ quan cũng như khả năng phát triển mở rộng website.
Hướng dẫn và phối hợp với cán bộ, công chức viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm trong viêc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu đầy đủ những thông tin, tư liệu, viết bài, trả lời hỏi đáp về lĩnh vực mình phụ trách, ngay tại thời điểm diễn ra sự việc hoặc chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày diễn ra sự kiện.
 
CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM BAN BIÊN TẬP THÔNG TIN
 
Điều 7. Ban biên tập trang điện tử:
            1. Ban biên tập website được thành lập theo quyết định của Giám đốc Sở Du lịch Bình Định. Gồm các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Ban biên tập có trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin của website và thực hiện biên tập, duyệt tin, xác thực tin và cập nhập xuất bản tin lên website. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung, chất lượng của website.
            Điều 8. Trách nhiệm của các thành viên Ban biên tập:
1. Trưởng Ban biên tập: là người đứng đầu Ban biên tập điều hành, quyết định tin, bài được đăng tải và nội dung của website, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở về hoạt động của website. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra các thành viên Ban biên tập.
2. Phó Trưởng ban biên tập: Có trách nhiệm theo dõi điều hành hoạt động của Ban, là người giúp trưởng ban biên tập chịu trách nhiệm trước trưởng ban về lĩnh vực chuyên môn phân công phụ trách. Khi Trưởng ban biên tập vắng mặt hoặc ủy quyền. 
3. Thành viên Ban biên tập có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp các thông tin, bài viết, trả lời hỏi đáp đồng thời kiểm tra sự chính xác và tính trung thực của thông tin trước khi trình Trưởng ban biên tập xét duyệt.
4. Quản trị website Sở Du lịch có trách nhiệm duy trì trang website hoạt động thông suốt, liên tục. Thường xuyên cập nhập các thông tin, các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của ngành đưa lên website sau khi được Trưởng Ban biên tập duyệt, đồng thời lưu trữ bản chính theo quy định. Có trách nhiệm quản lý kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa khi có sự cố xảy ra với website của Sở; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin tuyệt đối đối với website; lập dự toán kinh phí cho việc quản lý, xây dựng và phát triển website của sở để trình Lãnh đạo phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Điều 9. Quy trình đăng tải và gỡ bỏ thông tin lên Website:
1. Các thông tin, bài viết, tin, trả lời hỏi, đáp gửi đăng tải lên website phải đánh vi tính, gửi qua Email (sodulich@binhdinh.gov.vn) hoặc bằng văn bản cho thư ký (hoặc Phó Trưởng Ban biên tập) tổng hợp trình Trưởng ban biên tập xét duyệt trước khi xuất bản tin.
2. Tin bài phải có tên, địa chỉ của người viết, tin bài sưu tập phải nêu rõ tài liệu tham khảo hoặc nguồn gốc xuất xứ và tên, địa chỉ người sưu tầm.
3. Ưu tiên đăng các tin, bài của cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, đơn vị được giao phụ trách về từng lĩnh vực công tác.
4. Bài viết phải đánh máy bằng File Ofice.work đoạn văn dưới dạng đọc (ofcice work- 2013). Phông chữ chuẩn Unicode, bài viết có nội dung tối thiểu 1/2 trang A4 (kích cỡ chữ 14).
5. Những thông tin cũ và những bài viết không còn hiệu lực, quản trị webstie sẽ lược bỏ đi giảm dung lượng lưu trữ trên hosting.
Điều 10. Nội dung thông tin:
            Thông tin đưa lên trang Website phải là những thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý, hoạt động của sở, ngành và là những thông tin chính thống, công khai, có nguồn gốc xuất xứ theo đúng quy định của pháp luật. Ban biên tập và các bộ, công chức, viên chức đưa tin chịu trách nhiệm về những thông tin của mình trước lãnh đạo sở về tính chính xác, trung thực của thông tin trên website Sở Du lịch.
Điều 11. Chế độ họp:
Mỗi quý Ban biên tập website họp ít nhất một lần để rút kinh nghiệm. Trong trường hợp cần thiết Trưởng Ban biên tập có thể tổ chức họp đột xuất.
Điều 12. Kinh phí hoạt động:
1. Kinh phí hoạt động của Ban biên tâp website được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở.
2. Các thành viên Ban biên tập và cán bộ, công chức, viên chức có bài viết, tin đăng lên website, được hưởng bồi dưỡng theo chế độ nhuận bút báo chí và quy định của Sở Du lịch tại Quy chế chi tiêu nội bộ.
3. Hàng quý, thanh toán một lần nhuận bút cho cán bộ, công chức, viên chức có tin, bài được đăng chập nhất vào ngày 10 của tháng đầu quý sau.
 
                                        CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 13. Trách nhiệm thi hành:
1. Ban biên tập website, cán bộ, công chức, viên chức Sở Du lịch có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Cá nhân, đơn vị nào thực hiện tốt, có sáng kiến và đóng góp tích cực vào hoạt động của Website sẽ được xem xét khen thưởng vào dịp tổng kết năm.
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cán bộ, công chức, viên chức  báo cáo về Ban biên tập Sở để bổ sung tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Du lịch xem xét, quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế./.
 
Nơi nhận:
-Trưởng Ban BT Website
- Lưu: VT, BBT;                                                                               
 
 
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Dũng
(Giám đốc Sở Du lịch)